Общи условия

Чрез достъпа до интернет страницата (сайта) на фирма БМСофт ЕООД, потребителят се съгласява да бъде обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължава да ги спазвате.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

1. „Сайт“ е цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси които се намират на адрес www.bm-soft.eu или някои от поддомейните на същия адрес.

2. „Потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ на сайта и ФИРМАТА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава правото да използва услугите на сайта единствено за лични нетърговски цели, освен ако изричен договор не предполага друго.

I. ПРЕДМЕТ

Долупосочените общи условия имат за цел за изясняване и регулиране на отношенията между фирма БМСофт ЕООД наричана още ФИРМАТА и потребителите/ползватели на сайта наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ на интернет страницата www.bm-soft.eu.

ІІ. ДАННИ ЗА ФИРМАТА

Съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите, по-долу са упоменати данните за фирмата, както следва:

1. Наименование на Фирмата: БМСофт ЕООД.

2. Данни за контакт: имейл: office@bm-soft.eu.

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

2.1. Интернет страницата на фирма БМСофт ЕООД е страница, чрез която заинтересованите да останат информирани за историята, продуктите и услугите, както и новостите във фирмата, включително, но не само и да извършват следните действия:

– Преглеждане на продуктите и услугите, предлагани от БМСофт ЕООД и нейните партньори; Предоставени са електронни връзки към интернет страниците на доставчици, подизпълнители, клиенти и партньори на фирмата.

– Да осъществяват контакти по електронен път свързани със сключването на договорни отношения със БМСофт ЕООД чрез страницата на БМСофт ЕООД, която се намира в Интернет.

– Да изпращат запитвания относно продукти и услуги, предлагани от БМСофт ЕООД директно към Търговския отдел на фирмата.

– Да се информират за предлаганите от БМСофт ЕООД нови продукти / услуги.

– Да се информират за новостите в БМСофт ЕООД.

– Да се осведомяват за правата си, произтичащи от закона за защита на потребителите, чрез страницата на БМСофт ЕООД.

2.2. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки), материали, софтуерни програми и приложения, публикувани на сайта принадлежат БМСофт ЕООД и/или съответните правоносители, когато са посочени други. Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и има за последица гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

– Този САЙТ може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други компании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

– Изрично не се разрешава използването на каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ от САЙТА, освен по начин, който не противоречи на настоящите условия за ползване, без предварителното писмено разрешение на Управителя на фирма БМСофт ЕООД.

– Достъпът до този САЙТ както и до всяка част от СЪДЪРЖАНИЕТО му не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост без писмено разрешение на Управителя на фирма БМСофт ЕООД.

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

3.1. Фирмата се задължава да гарантира правата на Потребителите съобразно буквата на закона и условията приети в практиката, и съобразени с потребителското и търговското право.

3.2. Електронен адрес. Двете страни приемат, че посоченият електронен адрес, който Потребителя посочва на сайта, както и всеки следващ адрес, който бива посочен от Потребителя като форма за контакт между него и Фирмата, е „основен електронен адрес“.

3.3. БМСофт ЕООД не събира и не оперира с лични данни. БМСофт ЕООД гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, но не само, името на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или имейл адрес. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които те са били събрани или получени, и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

3.4. Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен в случаите, предвидени от закона.

3.5. БМСофт ЕООД не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на САЙТА.

3.6. Информацията, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛЯ при посещението на този САЙТ, се използва за отговаряне на отправените запитвания, за подобряване на САЙТА, за връзка с потребителите, за маркетингови и информационни цели, за приемане на заявки за услуги и запитване за продукти от потребителите и др. По време на посещението на САЙТА, Фирмата получава информация за броя на посетителите, IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, датата и часа на посещението, източника на заявката и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.

ІV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Фирма БМСофт ЕООД има право да променя политиката за поверителност като част от условията за ползване на САЙТА по всяко време. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да се запознава със СЪДЪРЖАНИЕТО и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на САЙТА.

V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Спорове между страните по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на компетентните съдебни органи.

VІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител има право на безплатен достъп до ресурсите на сайта, освен в случаите, когато дадена информация и/или информационен ресурс се разпространява по силата на договор за платени услуги.

Всеки Потребител е длъжен да спазва Общите условия, етиката в интернет пространството, добрия тон и законодателството на Република България, що се отнася до използването на предоставяните от БМСофт ЕООД услуги и публикуваните от него ресурси.

Горе »